IPC RWTHAK Böker > Home
Saturday, 20.12.2014
Group 2013

Prof. Dr. Alexander Böker

DWI - Leibniz-Institut für Interaktive Materialien
Lehrstuhl für Makromolekulare Materialien und Oberflächen (IPC)
RWTH Aachen University

Forckenbeckstrasse 50
D-52056 Aachen
Germany

phone: +49 241 80 23304
fax: +49 241 80 23301